CIS Belgrade

CIS Belgrade je međunarodni centar za konsalting, sa više od dve decenije iskustva u poslovima organizacionog razvoja, izgradnje kapaciteta, optimizacije radnih procesa i unapređenja finansijskih rezultata.

CIS Belgrade kontinuirano razvija osam profesionalnih programa obuke, baziranih na najuspešnijim svetskim modelima.

KORPUS USLUGA

Menadžment konsalting - Savetovanje u strateškom, operativnom, tehnološkom i HR razvoju

Razvoj ljudskih resursa - Svi aspekti HR-a, zapošljavanje, razvoj, obuke, optimizacija radnih procesa i rezultata

Inovativno preduzetništvo i intelektualna svojina - Razvoj inovativnih procesa i metodologija, savetovanje, zaštita intelektualne svojine, zastupanje pri licenciranju i prodaji

Evaluacija - Procena zaposlenih, radnih procesa, rezultata i usluga preduzeća. Eksterna evaluacija programa i projekata

Profesionalna organizacija - Organizacija konferencija, kongresa, kampanja, seminara, poslovnih događaja, festivala

PRINCIPI RADA

Partnerstvo u cilju ostvarivanja najboljih rezultata

Kvalitet - Najviši standardi usluge

Merljivi rezultati - Učinak merljiv kroz ispunjene ciljeve

Jasni ciljevi - Koraci usklađeni sa specifičnim potrebama

Planirani efekti - Sistematično planiranje za ostvarenje ciljeva

Isplativost - Najbolji odnos investicije i ostvarenih rezultata

USLUGE CIS BELGRADE

MENADŽMENT KONSALTING

Strateški konsalting

Strateško upravljanje
Promena modela poslovanja
Organizaciona strategija
Operativni procesi
Strategija digitalizacije

Operativini konsalting

Optimizacija ljudskih resursa
Upravljanje procesima i resursima
Upravljanje projektima
Administrativno upravljanje
Razvoj i korporativni odnosi

HR konsalting

Unapređenje HR odeljenja
Upravljanje promenama
Zapošljavanje, edukacija i razvoj
Promena poslovne kulture i HR-a
Obuke i procene zaposlenih

Tehnološki konsalting

Razvoj i primena IT-a
Projektovanje u ICT-u
Implementacija
Digital i analitika
Bezbednost i IT forenzika

INTELEKTUALNA SVOJINA

Intelektualna svojina

Konkurentnost i analiza
Zaštita i NDA ugovor
Dokumentacija
Prodaja, marketing
Zastupanje

Konsalting u zaštiti intelektualne svojine

Razvoj/potvrda izvodljivosti ideje
Izrada dokumentacije
Pravna zaštita
Posredovanje u prodaji
Licenciranje i zastupanje

INOVATIVNO PREDUZETNIŠTVO

Inovativno preduzetništvo

Unapređenje procesa i usluga
Preduzetništvo
Digitalizacija
Projekti, obuke, kampanje
Pomoć start-up-ovima

Konsalting u inovativnom preduzetništvu

Unapređenje rada preduzeća
Uvođenje inovacija i digitalizacija
Podrška udruženjima
Umrežavanje i obuka
Projektni menadžment

PROFESIONALNI RAZVOJ I ORGANIZACIONE AKTIVNOSTI

Profesionalni razvoj

Administrativno upravljanje
Program za menadžere
Razvoj preduzeća
HR menadžment i Coaching
Komunikacija, PR, Protokol, Etikecija
Veštine prodaje
Projektni menadžment
Korporativno okruženje

Organizacione aktivnosti

Konferencije
Poslovni događaji
Kongresi i simpozijumi
Seminari
Evaluacije
Kampanje i istraživanja

PORTFOLIO

CIPD UK sertifikovani trening centar

EBRD registrovani konsultant i sertifikovani trening centar

World Bank registrovani konsultant za Srbiju i CG

OSCE registrovani konsultant, za Austriju, Srbiju, CG

UNDP registrovani konsultant, za Srbiju i Crnu Goru

ICVA član i konsultant, Ženeva, Švajcarska

Privredna komora Srbije - dugogodišnji konsultant

UNAIDS - član Radne grupe za komunikacijsku strategiju

UNICEF - član Radne grupe za programe u oblasti edukacije

Centar za međunarodnu podršku - osnivač i predsednik

KLIJENTI

Vlada - Vlada Republike Srbije, Vlada Crne Gore…

Državne institucije - Min.za rad, Min.privrede, Min.kulture…

UN agencije – UNHCR, UNDP, UNICEF, Svetska banka, UNESCO…

Diplomatske misije – Savet Evrope, Evropska banka za obnovu…

Ambasade – Austrija, Nemačka, V. Britanija, SAD, Švajcarska…

Razvojne agencije – USAID, CIDA, DFID, SDC, SIDA, CAFOD…

Međunarodne organizacije – ACF, ADF, DCI, Save the Children…

Lokalne organizacije - Privredna komora Srbije, SKGO, NALED…

Kompanije – Booz Allen Hamilton, Delta M, Philip Morris, NELT…

Kontakt

MB


21860093

PIB


113399454